Wrakingskamer handelt in strijd met beginsel van hoor en wederhoor

Wrakingskamer handelt in strijd met beginsel van hoor en wederhoor

Een wrakingskamer heeft een wrakingsverzoek mede op basis van een rolarchiefkaart afgewezen. De wrakingskamer heeft daarbij geweigerd inzage in de rolarchiefkaart te geven omdat het om een intern stuk gaat. De HR oordeelt dat aldus het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden. Partijen hebben het recht zich uit te laten over al hetgeen bij de oordeelsvorming van de rechter wordt betrokken, mede vanwege het vertrouwen dat rechtzoekenden dienen te kunnen stellen in het goed functioneren van de rechtspraak.
Het is aan partijen om te beoordelen of de desbetreffende gegevens of bescheiden aanleiding geven tot een reactie, zonder dat daarbij van belang is of die nieuwe feiten of argumenten behelzen dan wel daadwerkelijk van invloed zijn geweest op de beslissing.