Verzekeringsrechtelijke verjaring

Verzekeringsrechtelijke verjaring

Nu verzekeraar een aanspraak niet bij aangetekende brief (maar bij gewone brief) heeft afgewezen, is er volgens het hof geen nieuwe verjaringstermijn gaan lopen. De Hoge Raad gaat daar niet in mee. Van belang hierbij is dat artikel 7:942 BW in beginsel onmiddellijke werking heeft, aldus de Hoge Raad, zodat een nieuwe verjaringstermijn is gaan lopen op het moment dat de verzekeraar de vorderingen heeft afgewezen. Het hof dient daarom opnieuw te onderzoeken of de aanspraken van verzekerde op grond van dit artikel al dan niet zijn verjaard.