Bestuursrechtelijk bewijs: bevindingen van bestuursorganen en het proces-verbaal

Bestuursrechtelijk bewijs: bevindingen van bestuursorganen en het proces-verbaal

Bij verschillende vormen van handhaving (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete) wordt gebruik gemaakt van bevindingen/waarnemingen van toezichthouders. Deze bevindingen kunnen in een op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt en ondertekend proces-verbaal zijn verwerkt, dan wel in een inspectierapport of verslag dat niet op ambtseed of ambtsbelofte is opgemaakt. Voor zover de door toezichthouders opgestelde stukken niet op officiële ambtseed of ambtsbelofte zijn gemaakt, brengt dat echter niet zonder meer met zich dat daaraan geen betekenis toekomt. De Afdeling deed hieromtrent een interessante uitspraak.