Reikwijdte beklag inbeslaggenomen documenten

Reikwijdte beklag inbeslaggenomen documenten

Lopende een klaagschriftprocedure ex artikel 552a Sv zijn inbeslaggenomen documenten geretourneerd. Gelet daarop is het beslag inmiddels beëindigd en is het cassatieberoep niet-ontvankelijk wegens een gebrek aan belang. Dit oordeel wordt niet anders door het feit dat het klaagschrift, behalve een verzoek tot teruggave van de administratieve bescheiden, ook een verzoek bevat om (i) te gelasten dat kopieën van (delen van) die administratie worden teruggegeven of vernietigd, (ii) in rechte vast te stellen dat de gestelde kennisneming door de Belastingdienst van door middel van deze administratie verkregen gegevens onrechtmatig was en (iii) te gelasten dat die gegevens niet door de Belastingdienst worden gebruikt. Artikel 552a Sv voorziet namelijk niet in de specifieke mogelijkheid om daarover beklag te doen.