Juridisch adviseur Milieu/Horeca bij de Gemeente Hilversum

Je adviseert over de milieu aspecten bij omgeving-, horeca-, Apv- en evenementenvergunningen, ook ben je verantwoordelijk voor handhavingstrajecten, het opstellen van maatwerk- en gelijkwaardigheidsbesluiten in het kader van de milieu en horeca wet- en regelgeving en de milieu en horeca gerelateerde Apv artikelen. Je voert (zienswijze)gesprekken met de interne en externe partijen en belanghebbenden en je stemt af met collega’s en bestuur.

Juridisch adviseur privaatrecht bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Als jurist adviseer jij alle geledingen van Rijkswaterstaat en ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van uiteenlopende vraagstukken op het gebied van overeenkomsten, aanbestedingen, algemene voorwaarden, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid, staatssteun en ondernemingsrecht. De aard van deze vragen varieert van ‘een korte vraag’ tot complexe politiekgevoelige vraagstukken waarbij diverse dwarsverbanden bestaan met andere rechtsgebieden.

Medewerker Bezwaar en Beroep bij de Sociale Dienst Drechtsteden te Dordrecht

Als Medewerker Bezwaar en Beroep toets je primaire besluiten aan de wet. Je beoordeelt of de door klanten ingediende bezwaarschriften wel of niet kunnen worden gehandhaafd. Dit doe je aan de hand van de relevante wet- en regelgeving op een oplossingsgerichte wijze. Tevens raadpleeg je hiervoor de klanten, derden of instanties. Je bent verantwoordelijk voor een goede behandeling van de procedures en daarbinnen adviseer je de medewerkers in het primaire proces over het te nemen besluit.

Jurist Energie bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als jurist werk je aan het opstellen van nationale en internationale spelregels voor goed functionerende markten en zorg je voor meer harmonisatie van deze regels tussen verschillende landen. Verder zie je er op toe dat deze regels goed worden nageleefd. Ook stel je vast hoeveel inkomsten de netbeheerders kunnen krijgen en bepaal je de hoogte van de tarieven voor transport van energie. Je zoekt omvangrijke dossiers uit tot op de juridische bodem en je maakt gedegen risicoanalyses.

Specialist verwerving en onteigening bij de Gemeente Eindhoven

Grondeigendom is essentieel om grip te houden op de kwaliteit en duurzaamheid wanneer het gaat om de Eindhovense ambities op het gebied van over verdichting, vergroening en gezond leven. Jij gaat hoofdzakelijk aan de slag met projecten in Eindhoven Noordwest. Daarvoor werk je veel samen met de gebiedsmanager. Je adviseert en ondersteunt projectmanagers bij het tijdig vrij maken van onroerende goederen om ruimtelijke ontwikkelijkingen mogelijk te maken. Daarbij overweeg jij alle opties: van minnelijke verwerving tot onteigening.

Senior Jurist Omgevingsrecht bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Jij hebt een voortrekkersrol als het gaat om het omgevingsrecht en gaat aan de slag met complexe juridische vraagstukken, vooral op het gebied van milieurecht in de afdeling Reguleren en Advies (RENA). Je ondersteunt managers, vergunningverleners en adviseurs bij de (on)mogelijkheden van omgevingsvergunningen. Zij moeten kunnen blindvaren op jou. Je schakelt dan ook snel met het management over o.a. bestuurlijk gevoelige aspecten. Vooral wanneer juridische grenzen en bestuurlijke wensen lastige dilemma’s opleveren, weet je jouw invloed op een positieve en juridisch verantwoorde manier aan te wenden.

Senior Planjurist bij de Gemeente Dordrecht

Als planjurist adviseer je over de ruimtelijke ordening in de breedste zin van het woord aan zowel projectleiders als andere vakdisciplines en het gemeentebestuur. De werkzaamheden zijn zeer divers en betreffen zowel ontwikkelingsprojecten als projecten in de beheerfase. Hierbij kan je denken aan projecten zoals de Dordtse Kil of ontwikkelplannen voor een buitengebied.
Je stelt zelfstandig bestemmingplannen op en brengt deze in procedure. Daarnaast toets je ook bestemmingsplannen van anderen en ben je in indien nodig opdrachtgever voor onderzoeken ten behoeve van bestemmingsplannen.

Consulent Daklozenteam bij de Gemeente Delft

Als Consulent Instroom- en daklozenteam houd jij je actief bezig met de Delftse burger die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Allereerst beoordeel jij als medewerker Instroomteam het recht op uitkering en de mogelijkheden tot re-integratie van klanten die zich nieuw melden. Natuurlijk hoort hier ook een stukje administratie bij: je rapporteert over de beoordeling en regisseert de afhandeling. Je hebt uitstekende kennis van de Participatiewet en goede kennis van relevante wet- en regelgeving.

Juridisch Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Dordrecht

Als beleidsadviseur openbare orde en veiligheid lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van ons gemeentelijk veiligheidsbeleid. Het accent bij jouw functie ligt op de bestuurlijk-juridische werkzaamheden binnen het team. Onderwerpen zijn onder andere handhaving bijzondere wetten en APV-bepalingen, advisering rondom vergunningverlening en handhaving op het gebied van horeca en kansspelen en cameratoezicht. Je adviseert rechtstreeks aan de burgemeester, als bevoegd bestuursorgaan of portefeuillehouder.