Juridisch beleidsadviseur bij het Centraal Justitieel Incassobureau te Leeuwarden

De juridisch beleidsadviseur is verantwoordelijk voor een of meer afgeronde beleids(deel)terreinen van de afdeling behorende tot de disciplines strategie en/of juridisch beleid. De beleidsmedewerker heeft aantoonbare ervaring met beleidsontwikkeling, voorbereiding van besluitvorming door de directie en kan uitstekend schrijven. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is een must evenals zeer goede netwerkvaardigheden: het op het juiste moment inzetten van de juiste contacten, zowel intern als extern, om doelstellingen te bereiken.

Juridisch HRM Beleidsadviseur bij Middin te Rijswijk

Middin is gewoon bijzonder, zowel in de zorg voor mensen met een beperking als de ouderenzorg. Dat merken niet alleen onze ruim 5.500 cliënten die verdeeld over heel Zuid-Holland de allerbeste persoonlijke zorg krijgen. Dat merken ook onze circa 3.300 medewerkers. Werken bij Middin betekent: gewaardeerd en gerespecteerd worden. In een inspirerende werkomgeving met gedreven zorgcollega’s. De functie van juridisch HRM beleidsadviseur kent een advies- en een beleidscomponent. Je ontwikkelt en evalueert beleid op het gebied van wet- en regelgeving (zoals WAB, AVG, NEN) en de van toepassing zijnde cao’s GHZ en VVT.

Jurist Wet natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Als jurist Wet natuurbescherming heb je hart voor de natuur en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Je borgt de juridische kwaliteit bij de behandeling van aanvragen voor (complexe) vergunningen of ontheffingen Wet natuurbescherming (Wnb). Je toetst beschikkingen en correspondentie op juridische implicaties. Tevens behandel je bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordig je het bevoegd gezag in rechte. Daarnaast ben je de spin in het web bij de afstemming met betrokken partijen.

Jurist Wet Milieubeheer bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Als jurist Wet milieubeheer heb je hart voor het milieu en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Je borgt de juridische kwaliteit bij de behandeling van aanvragen voor een (complexe) milieuomgevingsvergunning. Daarnaast zijn geluidhinder, vuurwerk, asbest en ruimtelijke milieuaspecten jouw terrein. Tevens toets je beschikkingen en correspondentie op juridische implicaties en volg je en implementeer je beleidsontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving.

Strafrechtjurist bij de Directie Strafrechtketen te Den Haag

Als strafrechtjurist werk je mee aan de realisatie van de vastgelegde doelstellingen van het programma Modernisering Wetboek van Strafvordering - Consequenties voor de Keten (WSvCK). Je bereidt onder andere overleggen voor met strafrechtketenpartners over de uitvoeringsconsequenties. Dat doe je door het schrijven van juridische (vraagpunten)notities, aan de hand van wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur.

Jurist Sociaal Zekerheidsrecht bij Vinna

Vinna werkt voor eigenrisicodragers WW en BW zoals onderwijsinstellingen en overheden. Zij kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij alles wat te maken heeft met werkloosheidsuitkeringen, bovenwettelijke uitkeringen en re-integratie van ex-werknemers. Eigenrisicodragers betalen die uitkeringen en zijn wettelijk verplicht om ex-werknemers te helpen nieuw werk te vinden. Vinna is negen jaar geleden gestart als eerste specialist op dit terrein.
We zoeken een jurist (WO) die bedreven is in het sociaal zekerheidsrecht en kennis heeft van de Algemene wet bestuursrecht. Je bent nauwkeurig en inventief en herkent valkuilen. Je bent in staat om complexe materie inzichtelijk te maken voor cliënten. Jouw begeleiding helpt cliënten hun organisatie een stap verder te brengen. Je hebt ervaring op het terrein van eigenrisicodragers.